Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů a jejich ochraně. Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů

 PC-URS, Karel Urs, Baarova 1, 345 61 Staňkov, IČO: 02014220, DIČ: CZ8504211903, zapsaná v živn. rejstříku Horšovský Týn.

 K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím emailu na adrese posta@pc-urs.cz nebo poštou na adresu Karel Urs, Baarova 1, Staňkov, 345 61

Zpracovávané osobní údaje

 Zpracováváme následující kategorie (rozsah) osobních údajů, za daným účelem a na základě uvedeného důvodu (zákonnost):

 Kategorie osobních údajů

 Účel Zákonnost Doba zpracování Identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ a příp. další) Uzavření smlouvy Plnění smlouvy a poskytování služeb Objednávky Fakturace atd. Nezbytné pro splnění smlouvy Splnění dalších právních povinností (vedení účetnictví, atd.) Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky Kontaktní údaje klienta (e-mail, telefon) Běžná komunikace v rámci plnění smlouvy Ověřování požadavků klienta Informování v souvislosti s poskytovanými službami formou e-mailu i SMS Nezbytné pro splnění smlouvy Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky Biometrické údaje Ochrana majetku a movitých věcí Oprávněný zájem dle kapacity úložiště 7-30 kalendářních dnů

 Příjemci dat

Vaše osobní údaje zpracovávají naši zaměstnanci v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme 3. stranám, s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, je to nezbytné pro poskytování služeb (registrace domén, registrace certifikátů, apod.) ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení, zpracování a vyhodnocování provozu apod.).

 

Doba zpracování

Dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o DPH č. 235/2004 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalších) jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad uchovávání údajů. Po uplynutí stanovených dob budou Vaše osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány. Jakékoli osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat pouze do okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu, popř. využití některého automatizovaného nástroje na našem webu (např. odhlášení novinek).

Vaše práva

 Právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme. Máte právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje Vám předáme po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních subjektů údajů.

 Právo na opravu

 V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR.

 Právo na přenositelnost údajů (pouze při automatizovaném zpracování)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Vaše ochrana

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo chcete uplatnit, kterékoli ze svých práv, obraťte se na nás.

 Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

 Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/